Blog

Voorgevellijn waar ligt deze?

Voorgevellijn, waar ligt deze?

In het geldende bestemmingsplan is de volgende definitie opgenomen van voorgevellijn: “denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen”. 

Volgens de Afdeling wordt de ligging van de voorgevellijn bepaald door het bestemmingsplan: “Anders dan appellant betoogt is de definitie van voorgevelrooilijn in de bouwverordening in dit geval niet relevant. Nu het bestemmingsplan regels bevat met betrekking tot de in aanmerking te nemen voorgevellijn, wordt niet aan de betekenis van dit begrip volgens de bouwverordening toegekomen. De omstandigheid dat deze definitie niet zonder meer duidelijkheid biedt over de vraag waar de voorgevellijn feitelijk is gesitueerd, maakt dit niet anders. (…) Indien op grond van het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld waar de voorgevellijn ligt, is de feitelijke situatie doorslaggevend voor de vraag welke zijde van de woning als voorgevel moet worden aangemerkt. (…) Anders dan appellant heeft aangevoerd is ook de definitie van voorgevel in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht niet relevant, omdat in dit geval de vraag aan de orde is of het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Dat betekent dat aan de planregels moet worden getoetst en niet aan de regels van het Besluit omgevingsrecht.  (…)

Feitelijke situatie is doorslaggevend – De definitie in het bestemmingsplan biedt niet zonder meer duidelijkheid over de vraag waar de voorgevellijn feitelijk is gesitueerd. (…) Voor de beantwoording van de vraag waar de voorgevellijn van de te bouwen woning zich bevindt, is de feitelijke situatie doorslaggevend. (…). Lees meer in r.o. 3.2 van uitspraak ABRS 15 januari 2020, no. 201903433/1/A1.

Zichtlijnen landschap beschermen door planregels

Zichtlijnen landschap beschermen door planregels

zichtlijnen landschap
bron: landschapinnederland.nl

Het komt niet vaak voor dat een rechter meegaat in bescherming van zichtlijnen in een landschap. Uiteraard hangt dit af van het bestemmingsplan en het beroep. Maar het is positief dat het gebeurt.

Het bestemmingsplan in kwestie maakt de bouw mogelijk van een vrijstaande woning in het buitengebied. Appellant vreest een belemmering van de zichtlijnen naar het achterliggende landschap. Verder past volgens hem de woning niet in het karakter van de lintbebouwing. Volgens appellant verandert de kwaliteit van het landschap door de woning en de bijgebouwen die mogelijk worden gemaakt door het bestemmingsplan.

Het plan voorziet in de bouw van één woning gelegen tussen twee bestaande woningen in een bestaand lint. De beoogde woning ligt in een droogmakerijenlandschap. Als richtpunt dienen nieuwe ontwikkelingen in de droogmakerij te worden vormgegeven als eigentijdse objecten aan de ontginningslijnen, passend bij de schaal en het patroon van de rechthoekige verkaveling, met strakke groene omzoming en behoud van ruime doorzichten.

De Afdeling overweegt ten aanzien van de doorzichten als volgt: “(…) Op grond van de planregels is het mogelijk om ook buiten het bouwvlak bijbehorende bouwwerken te plaatsen tot aan de erfgrens, waardoor over de gehele breedte van het plangebied bebouwing kan worden geplaatst. (…) Daardoor kunnen (…) op het perceel over een lengte van 27 m bijgebouwen met een diepte van 2,5 m worden gebouwd tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen. Daarmee zijn geen doorzichten meer mogelijk over het perceel naar het achterliggende landschap.” Lees meer in r.o. 7.6 van uitspraak ABRS 11 december 2019, no. 201808569/1/R3.

Meer meer informatie over droogmakerijen.

Deze uitspraak leert dat het belangrijk is om landschappen en bijbehorende zichtlijnen te beschermen via planregels in een bestemmingsplan (of vanaf 2021 het omgevingsplan).

Walkable city – 8 vuistregels

Onlangs heb ik een hele leerzame conferentie bijgewoond in de VS (Savannah, Georgia) waar onder meer Jeff Speck een lezing hield over the Walkable city.

walkable city
Bebouwing en inrichting op menselijke schaal

Hoewel we in Nederland (en in Europa) een traditie hebben van ‘wandelsteden’ staan we hier denk ik niet zo bij stil omdat we het eigenlijk ‘normaal’ zijn gaan vinden. Het gebruik van de auto is echter ook in Nederland nog steeds erg dominant, ook in binnensteden. Al is dit niet te vergelijken met Amerikaanse steden zoals Houston of Los Angeles. Op de conferentie kwamen de volgende vuistregels voor het ontwerpen van een wandelvriendelijk buurt of stad naar voren (vrij vertaald):

  • Ruim plaats voor auto’s in. De auto zal ook de komende jaren nog steeds een belangrijke rol vervullen in het vervoer. Zorg ervoor dat bijv. aan de rand van een buurt plek is om auto’s te parkeren.
  • Zorg voor gemengde functies in de buurt of binnenstad.
  • Het OV moet een goed alternatief zijn voor de auto, bijv. winst op snelheid.
  • Bescherm de voetganger en/of wandelaar. Een veilig gevoel zal ervoor zorgen dat meer mensen zich meer te voet verplaatsen in een buurt/stad.
  • Verwelkom meer fietsers; leg meer fietspaden aan.
  • Maak ruimte voor voetgangers in het ontwerp; ontwerp vanuit de voetganger in plaats vanuit de positie van de auto.
  • Plant meer bomen in binnensteden.
  • Zorg voor een aantrekkelijke eerste laag (de plint) van een gebouw of inrichting van een plek op ooghoogte. Mensen wandelen graag langs plekken waar ook andere mensen verblijven of lopen, bijv. terrassen.

Kopenhagenstijl fietspad

Kopenhagenstijl fietspad

In Kopenhagen wordt net zo als in Nederland veel gefietst. Wat me opviel is dat het fietsverkeer ook beschermd wordt. De geparkeerde auto’s vormen een soort buffer tussen de rijbaan en het fietspad. Op onderstaande foto is geheel links het voetpad voor de wandelaar, daarnaast het fietspad, een rij geparkeerde auto’s en geheel rechts de rijweg.

20170324_164712
Kopenhagenstijl fietspad (foto: Marian Harberink)